ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ลงทะเบียนประเภท ชื่อบริษัท / หน่วยงาน