Loading...

โครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2563 จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life

พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

20 สิงหาคม 2563
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Uniserv)

ยินดีต้อนรับสู่โครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2563

        ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2559 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการความรู้ และการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เผยแพร่กิจกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการสร้างองค์กรแห่งความสุข ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม

520

Participants (On site)จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

Participants (Online Live)จำนวนผู้ลงทะเบียนรับชมผ่านออนไลน์

7

Boots จำนวนบูธในงาน

68

Posterจำนวนโปสเตอร์ในงาน

25

Oral Presentationจำนวนหัวข้อการนำเสนอ

1

Speakersจำนวนวิทยากร

วิทยากร

CMU-KM Day ประจำปี 2563 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life

พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง)

"อยู่อย่างไรให้ปัง สร้างพลัง New Normal"

ธรรมะเฮฮากับพระมหาสมปอง

เครือข่ายผู้ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครือข่ายหัวหน้างานบริหารและธุรการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครือข่ายบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ

08:15 - 8.45

ลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมงาน ณ สำนักบริการวิชาการ สามารถลงทะเบียนได้ภายในงาน
สามารถลงทะเบียนได้ภายในงาน
ผู้เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสด (Live) สามารถเข้าร่วมรับชมได้ทาง
รับชมย้อนหลัง
แบบประเมินโครงการ CMU-KM Day 2020
แบบประเมินโครงการ

08:45 - 9.00

พิธีเปิด

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

09:00 - 10:30

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "อยู่อย่างไรให้ปัง สร้างพลัง New Normal"

พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง)

10:30 - 10.45

พักรับประทานอาหารว่าง


10:45 - 12.00

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / นำเสนอผลงาน

1) งานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน
2) แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน
3) การพัฒนาส่วนงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข/องค์กรสุขภาพ/องค์กรคุณธรรม


12:00 - 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน


13:00 - 15:00

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / นำเสนอผลงาน (ต่อ)

1) งานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน
2) แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน
3) การพัฒนาส่วนงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข/องค์กรสุขภาพ/องค์กรคุณธรรม


15:00 - 15.30

รับชมมัลติมีเดีย

"CMU-KM Day สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ จากอดีต ปัจจุบัน สู่นิวนอร์มอล"

15:30 - 16.00

ประกาศรางวัลและพิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงาน


16.00

ปิดการประชุม

ผังบริเวณงานลงทะเบียน

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนตามประเภทการเข้าร่วม หลังจากลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับ E-mail ตอบรับการลงทะเบียน

ประเภทการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน มีดังนี้

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (On site)
  • ลงทะเบียนเข้าชมการถ่ายทอดสด (Online)
  • เข้าร่วมส่งโปสเตอร์ (กำหนดส่งภายในวันที่ 18 ส.ค. 63)
  • เข้าร่วมส่ง Oral Presentation (กำหนดส่งภายในวันที่ 18 ส.ค. 63)

ผลงาน CMU KM Day ที่ผ่านมา  Please wait ...