00
00
00
00
shape1
shape2
shape3
shape4
Welcome to CMU KM DAY 2021

ยินดีต้อนรับสู่โครงการ CMU KM Day ประจำปี 2564

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ริเริ่มจัดโครงการ CMU-KM Day “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการความรู้ และการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข และได้ดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โครงการดังกล่าวได้ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การจัดทำองค์ความรู้ ....

อ่านเพิ่มเติม
CMU-KM Day ประจำปี 2564

วิทยากร

image

" อ.ประเสริฐ "

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์
image
CMU-KM Day ประจำปี 2564

ประกาศรางวัลการนำเสนอผลงาน

Trophy
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน
ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ หน่วยงาน
ORAL Presentation ชนะเลิศ การพัฒนาสมรรถนะด้วยเทคนิคการสกัดความรู้(Competency development by using knowledge extraction technique คุณเมธิญา กมล กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองชนะเลิศ Integrated training and patient service, the better self management : Family Medicine Counseling clinic อ. พญ.นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมเชย การพัฒนาระบบออกเลขทะเบียนคำสั่ง และประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณอุไรวรรณ ศักยาภินันท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Poster Presentation ชนะเลิศ การพัฒนาระบบกำหนดกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว เงินแผ่นดิน คุณณัฐถาวัลย์ รักษ์เผ่าสุวรรณ คุณวิลาสินี ไกรมาก คุณธนากรณ์ กำแพงแก้ว และคุณบรรณสรณ์ มโนรส กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองชนะเลิศ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณวิวรรณ ศรีทองคำ คุณอัจฉรา ศรีพลากิจ และคุณเอกชัย ใจพรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมเชย ระบบบริหารจัดการด้านพัสดุ และครุภัณฑ์อัจฉริยะด้วย e-Signature คุณณัฐพงษ์ มังกร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Popular Vote ระบบบริหารจัดการด้านพัสดุ และครุภัณฑ์อัจฉริยะด้วย e-Signature คุณณัฐพงษ์ มังกร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ หน่วยงาน
ORAL Presentation ชนะเลิศ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอพักนักศึกษาหญิง 5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณจิตถนอม สังขนันท์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
รองชนะเลิศ การใช้หลักการ LEAN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการออกเลขที่หนังสือ และคำสั่ง คุณณัฐพงษ์ มังกร และคุณทิพวรรณ สุขรวย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมเชย ผลการพัฒนารูปแบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID 19 ในห้องตรวจคัดกรองโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (EID: Emerging Infectious Diseases clinic) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คุณศุภมาส สุภารัตน์ คุณนิภาวัลย์ จันทร์หอม และคณะ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Poster Presentation ชนะเลิศ Smart Suandok : Healthy Community ทีม CHAMPION หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
รองชนะเลิศ การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิกฤต COVID-19 ของหอผู้ป่วยโรคปอด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ คุณสุราณี ชาญฤทธิ์วัฒนะ และฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร๋ ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ชมเชย การพัฒนาพยาบาลสำเร็จใหม่ "เก่ง ดี มีสุข" ด้วยแนวคิด 70 : 20 : 10 แบบยั่งยืน คุณจรรยา บุญจู และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Popular Vote การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ITA คุณพิชญาภร ต๊ะสิงห์ และ คุณจิณณ์ณิชา หน่อคำ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ หน่วยงาน
ORAL Presentation ชนะเลิศ ระบบสารสนเทศเพื่อลดความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารและการออกรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง คุณนวนนท์ วงค์สุวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองชนะเลิศ ระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนและตรวจสอบผลสำเร็จการศึกษา คุณนางนิตยา ธนัญชัย และ คุณวิมพ์วิภา กันทาดง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมเชย ระบบสนับสนุนการฝึกงานวิชาชีพออนไลน์ (e-Internship) คุณนายเกียรติศักดิ์ จินดากุล และ คุณอัญชนา นันทะวงศ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Poster Presentation ชนะเลิศ ภาพลักษณ์องค์กรของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ในทัศนะของผู้รับบริการ คุณณัฐวรรธน์ ทรัพย์สิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองชนะเลิศ ระบบจัดตารางกรรมการคุมสอบ คุณนวนนท์ วงค์สุวรรณ์ และ คุณพิมพ์พิศา วงค์ศุภรัตน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมเชย การศึกษาอัตราการได้งานทำของบัณฑิตหลักสูตรสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณมธุรส กัลยา และ คุณณัฐกานต์ วงปินตา สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Popular Vote ภาพลักษณ์องค์กรของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ในทัศนะของผู้รับบริการ คุณณัฐวรรธน์ ทรัพย์สิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ หน่วยงาน
ORAL Presentation ชนะเลิศ ยาสมานแผลในช่องปากประสิทธิภาพสูง คุณจิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองชนะเลิศ การประยุกต์รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันหมอกจำแป๋ ในพื้นที่ชุมชนบ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ดร.นันทวดี ปินปันคง และ คุณจักรภพ ธาตุสุวรรณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมเชย การพัฒนาวิธีการและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจหาปริมาณยาไดลูเทกราเวียร์ในพลาสมา โดยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟีทริปเบิลควอดีโพล แมสสเปกโทรเมทรี คุณหยาดพิรุณ ถาวร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Poster Presentation ชนะเลิศ ต้นแบบระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 สำหรับโรงงานและสวนอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชน ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ และคณะ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองชนะเลิศ นวัตกรรมผ้าคลุมเพื่อการปกป้องเครื่องมือผ่าตัด คุณกนกพรรณ ช่วงโสม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมเชย การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา สำหรับบุคลากรสุขภาพ คุณศิริพร เลิศวัฒนวิลาศ และคณะ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Popular Vote ต้นแบบระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 สำหรับโรงงานและสวนอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชน ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ และคณะ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Popular Vote การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ

CMU-KM Day ประจำปี 2564
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08.45 - 09.00 พิธีเปิด และเริ่มการถ่ายทอดสดออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom ID 989 4662 1275 ตลอดงาน) รับชมย้อนหลัง
09.00 - 10.30 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับชมย้อนหลัง
10.30 - 10.45 แจ้งกำหนดการนำเสนอผลงานแบบออนไลน์ การเข้าฟังการนำเสนอผลงาน Virtual Oral Presentation แนะนำการเข้า ชม Poster Exhibition และการเข้าชม Virtual Exhibition รับชมย้อนหลัง
10.45 - 12.00 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / นำเสนอผลงาน

I. ห้อง Poster Room - Poster Presentation ที่ได้รับการคัดเลือก
II. ห้อง KM&Happy Room - Oral Presentation แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ การพัฒนาส่วนงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข/องค์กรสุขภาพ/องค์กรคุณธรรม
III. ห้อง R&I Room - Oral Presentation งานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน/การบริการ/การบริหารจัดการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ รับชมย้อนหลัง

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน / ชม Poster Exhibition / ชม Virtual Exhibition
13.00 - 15.00 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / นำเสนอผลงาน (ต่อ)

I. ห้อง Poster Room - Poster Presentation ที่ได้รับการคัดเลือก
II. ห้อง KM&Happy Room - Oral Presentation แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ การพัฒนาส่วนงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข/องค์กรสุขภาพ/องค์กรคุณธรรม
III. ห้อง R&I Room - Oral Presentation งานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน/การบริการ/การบริหารจัดการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ รับชมย้อนหลัง

15.00 - 15.20 รับชมมัลติมีเดีย “ครึ่งทศวรรษ การจัดการความรู้ สู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน” รับชมย้อนหลัง
15.20 - 16.00 ประกาศรางวัลการนำเสนอผลงาน รับชมย้อนหลัง
16.00 พิธีปิดโครงการ และปิดการถ่ายทอดสดออนไลน์ รับชมย้อนหลัง
shape1
shape2
shape3
shape4
CMU-KM Day ประจำปี 2564

จำนวนผู้ลงทะเบียน

00

Online Registerd

00

Poster Registerd

00

Oral Presentation Registerd

CMU-KM Day ประจำปี 2564

เข้าชม Virtual Booth หน่วยงานเครือข่าย

Booth

สนับสนุนโดย : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://virtual-event.cmu.ac.th/cmukmday

shape1
shape2
shape3
shape4
CMU-KM Day ประจำปี 2564

รายชื่อผลงาน Poster Presentation

Poster
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน
CMU-KM Day ประจำปี 2564

รายชื่อผลงาน Oral.P และ Poster ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอ

Oral P.
KM&Happy Room – ORAL1 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ นำเสนอผ่าน Zoom Meeting : ID 989-4662-1275
ลำดับ เวลานำเสนอ ชื่อ หัวข้อนำเสนอ หน่วยงาน
OR-1-001 10.45 - 11.00 อ. ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ มือใหม่หัดเขียนต้นฉบับบทความวิจัย (manuscript) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
OR-1-002 11.00 - 11.15 นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์ Integrated training and patient service, the better self management: Family Medicine Counseling clinic ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-1-003 11.15 - 11.30 วิวรรณ ศรีทองคำ, อัจฉรา ศรีพลากิจ, ผศ.ดร.ชาย รังสิยากูล ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU EOC) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-1-004 11.30 - 11.45 อุไรวรรณ ศักยาภินันท์ การพัฒนาระบบออกเลขทะเบียนคำสั่งและประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-1-005 11.45 - 12.00 เมธิญา กมล การพัฒนาสมรรถนะด้วยเทคนิคการสกัดความรู้ (Competency development by using knowledge extraction technique) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-1-006 12.00 - 12.15 จักรี หมัดล่า แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้สารทึบรังสีที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-1-007 12.15 - 12.30 พลอยไพลิน เจือจาน การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในงาน ยุค COVID-19 คณะพยาบาลศาสตร์
OR-1-008 12.30 - 12.45 งานบริการการศึกษา และงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล AoL และหน้าจอแสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (Dashboard) ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-1-009 12.45 - 13.00 นฐธิกานตร์ เจริญรัตนเดชะกูล และ ดรุษกร วิไลรัตน์ การพัฒนาระบบการตอบสนองแบบเร่งด่วนสำหรับบุคลากรทางวิสัญญี ในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ทั้งในและนอกห้องผ่าตัด ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับ เวลานำเสนอ ชื่อ หัวข้อนำเสนอ หน่วยงาน
OR-2-001 13.00 - 13.15 ขนิษฐา สุริยจักร และ ทรรศน์มน แสนพุทธ Gamification for Training and Development ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-2-002 13.15 - 13.30 ปฏิพน เวียงนาค และ วรัญรัตน์ ศรีเรือน เครื่องมือสนับสนุนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอัจฉริยะ (Intelligence Recruitment Relection) ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-2-003 13.30 - 13.45 ศุภมาส สุภารัตน์ , นิภาวัลย์ จันทร์หอม และคณะ ผลการพัฒนารูปแบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID 19 ในห้องตรวจคัดกรองโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (EID: Emerging Infectious Diseases clinic) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
OR-2-004 13.45 - 14.00 ปริญญา พู่ประเสริฐศักดิ์ และทีมงานห้องตรวจนรีเวช การหมุนเกลียวความรู้ การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน…. ระบบการแจ้งผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ห้องตรวจนรีเวช งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
OR-2-005 14.00 - 14.15 อนุสรา ต๊ะพรหม Healthy FON-CMU to Fight COVID-19 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-2-006 14.15 - 14.30 ณัฐพงษ์ มังกร และ ทิพวรรณ สุขรวย การใช้หลักการ LEAN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการออกเลขที่หนังสือ และคำสั่ง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-2-007 14.30 - 14.45 เอกรินทร์ ศรีวิชัย และ กรชิต พิชัย Social Work Project คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-2-008 14.45 - 15.00 ทีมสหสาขาวิชาชีพจิตเวชศาสตร์ ต้นแบบสุขภาพจิตเชิงรุกยุคโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-2-009 15.00 - 15.15 จิตถนอม สังขนันท์ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอพักนักศึกษาหญิง 5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
OR-2-010 15.15 - 15.30 รองศาสตราจารย์ ดร. วณิชา พึ่งชมภู การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับ เวลานำเสนอ ชื่อ หัวข้อนำเสนอ หน่วยงาน
OR-3-001 10.45 - 11.00 ทินกฤต นุตวงษ์ การพัฒนาระบบการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ และงานวิจัย ของคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-3-002 11.00 - 11.15 นวนนท์ วงค์สุวรรณ์ ระบบสารสนเทศเพื่อลดความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารและการออกรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-3-003 11.15 - 11.30 นิตยา ธนัญชัย และ วิมพ์วิภา กันทาดง ระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนและตรวจสอบผลสำเร็จการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-3-004 11.30 - 11.45 เกียรติศักดิ์ จินดากุล และ อัญชนา นันทะวงศ์ ระบบสนับสนุนการฝึกงานวิชาชีพออนไลน์ (e-Internship) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับ เวลานำเสนอ ชื่อ หัวข้อนำเสนอ หน่วยงาน
OR-4-001 11.45 - 12.00 ดร. นันทวดี ปินปันคง การประยุกต์รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันหมอกจำแป๋ ในพื้นที่ชุมชนบ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-4-002 13.00 - 13.15 จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ยาสมานแผลในช่องปากประสิทธิภาพสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-4-003 13.15 - 13.30 พิทยา ใจกว้าง การพัฒนาระบบการบริการเครื่องแก้วและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-4-004 13.30 - 13.45 สุดรัก พิละกันทา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรมยินยอมให้ข้อมูลสุขภาพจิตนักศึกษามหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-4-005 13.45 - 14.00 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย ประสิทธิผลของการส่งเสริมความรอบรู้ด้านอาหารของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-4-006 14.00 - 14.15 ไพชยันต์ สุโอชมา การพัฒนาระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล แบบออนไลน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-4-007 14.15 - 14.30 กุลางกูร พัฒนเมธาดา ระบบบริหารจัดการงานวิจัยอัจฉริยะครบวงจร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-4-008 14.30 - 14.45 กมลเทพ วงษ์จันทร์อุมา การจัดการข้อร้องเรียนเเละข้อเสนอเเนะ ผ่าน Platform Online (VOC: Voice of Customer) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-4-009 14.45 - 15.00 ณราศักดิ์ สายทอง อุปกรณ์ดึงไหล่เพื่อเอกซเรย์กระดูกคอท่าด้านข้าง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OR-4-010 15.00 - 15.15 สมพงษ์ ศรีคำหน้อย "การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม โปรแกรมจองยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ VRS. Pharmacy (Van Reservation Service) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับ เวลานำเสนอ ชื่อ หัวข้อนำเสนอ หน่วยงาน ผลงาน
P-1-01 10.45 - 10.55 คุณณัฐธาวัลย์ รักษ์เผ่าสุวรรณ การพัฒนาระบบกำหนดกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวเงินแผ่นดิน กองแผนงาน
P-1-02 10.55 - 11.05 คุณณัฐพงษ์ มังกร ระบบบริหารจัดการด้านพัสดุ และครุภัณฑ์อัจฉริยะด้วย e-signature กองแผนงาน
P-1-03 11.05 - 11.15 คุณวิวรรณ ศรีทองคำ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา
ลำดับ เวลานำเสนอ ชื่อ หัวข้อนำเสนอ หน่วยงาน ผลงาน
P-2-01 11.15 - 11.25 กรรมการพัฒนาบุคลากรงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ การพัฒนาพยาบาลสำเร็จใหม่ "เก่ง ดี มีสุข" ด้วยแนวคิด 70 : 20 : 10 แบบยั่งยืน งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
P-2-02 11.25 - 11.35 การพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิกฤต COVID-19 ของหอผู้ป่วยโรคปอด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
P-2-03 11.35 - 11.45 คุณสิริบูรณ์ ยาวิชัย Smart Suandok : Healthy Community หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ลำดับ เวลานำเสนอ ชื่อ หัวข้อนำเสนอ หน่วยงาน ผลงาน
P-3-01 13.00 - 13.10 คุณมธุรส กัลยา การศึกษาอัตราการได้งานทำของบัณฑิตหลักสูตรสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
P-3-02 13.10 - 13.20 คุณณัฐวรรธน์ ทรัพย์สิน ภาพลักษณ์องค์กรของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ในทัศนะของผู้รับบริการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
P-3-03 13.20 - 13.30 คุณพิมพ์พิศา วงค์ศุภรัตน ระบบจัดตารางกรรมการคุมสอบ คณะบริหารธุรกิจ
ลำดับ เวลานำเสนอ ชื่อ หัวข้อนำเสนอ หน่วยงาน ผลงาน
P-4-01 13.30 - 13.40 คุณศิริพร เลิศวัฒนวิลาศ การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาสำหรับบุคลากรสุขภาพ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
P-4-02 13.40 - 13.50 คุณกนกพรรณ ช่วงโสม นวัตกรรมผ้าคลุมเพื่อการปกป้องเครื่องมือผ่าตัด คณะทันตแพทยศาสตร์
P-4-03 13.50 - 14.00 ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ ต้นแบบระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 สำหรับโรงงานและสวนอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์


CMU-KM Day ประจำปี 2564

เครือข่ายการดำเนินงาน

Top