CMU KM DAY, 2022

     CMU-KM Day ประจำปี 2565 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ “ สรรค์สร้างความรู้ พัฒนานวัตกรรม นำความยั่งยืนสู่สังคม Establish wisdom and innovation to sustainable social community ...อ่านเพิ่มเติม

     วันที่ 30 สิงหาคม 2565 Online และ Onsite ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำกัดจำนวน 200 คน Onsite) กำหนดส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ(Poster และ Oral) ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565
* เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ขอให้ผู้เข้าร่วมส่งผลงาน ดาวน์โหลดไฟล์ Template นำเสนอใหม่อีกครั้ง หรือแก้ไขวันที่จากเดิม 17 ส.ค. 2565 เป็น 30 ส.ค. 2565
รับชมย้อนหลัง ผลงานที่ผ่านมา

0

Registered
Onsite ที่นั่ง
Online คน

0

Oral Present

0

Poster
Countdown

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ

รองอธิการบดี

ประวัติวิทยากร

 • ตำแหน่ง
 • การศึกษา
 • ประสบการณ์การทำงาน

 • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรติบัตรผลการเรียนยอดเยี่ยม GPA 4.00) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • D.Eng. (Industrial Engineering and Management), Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น (Specific Field : New Product Development and Innovation Management)

 • ปัจจุบัน : รองอธิการบดี
 • 2553-2564 : ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หนึ่งในผู้ก่อตั้ง) (Science and Technology Park, Chiang Mai University, STeP)
 • 2556-ปัจจุบัน : ประธานเครือข่าย 7 มหาวิทยาลัยของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park, NSP) ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2556-ปัจจุบัน : กรรมการสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย
 • 2558-ปัจจุบัน : คณะอนุกรรมการการจัดทำยุทธศาสตร์กาลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ของประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559 : คณะกรรมการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดเชียงใหม่
 • 2560 : คณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดเชียงใหม่
 • 2560-ปัจจุบัน :
  • 1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับกลุ่มโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ภาคเหนือ
  • 2. คณะกรรมการพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดเชียงใหม่
 • 2561 :
  • 1. ที่ปรึกษาโครงการ Northern Thailand Food Valley (NTFV) โครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหาร ภาคเหนือ
  • 2. คณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่ Medical and Health Hub
 • อื่นๆ : ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนา และการพัฒนานวัตกรรมกับภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 7 ปี (300 บริษัท) และวิทยากรด้านการจัดการนวัตกรรม และที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศกำหนดการ

    โครงการ CMU KM Day 2022 การจัดการความรู้ สู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ Online รับชมย้อนหลัง, และ Onsite ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565
9.00 - 12.00 กิจกรรมเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้เข้าร่วมโครงการแบบ onsite เข้ารับการตรวจ ATK
วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565
08.15 - 08.45 ลงทะเบียน ชมนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
08.45 - 09.00 พิธีเปิด และเริ่มการถ่ายทอดสดออนไลน์
09.00 - 10.30 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สรรค์สร้างความรู้ พัฒนานวัตกรรม นำความยั่งยืนสู่สังคม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี
10.30 - 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / นำเสนอผลงาน รูปแบบ Onsite และ Virtual Oral Presentation ของแต่ละกลุ่มประเภทผลงาน
- แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน/การพัฒนางานประจำ
- การพัฒนาส่วนงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข/องค์กรสุขภาพ/องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส
- งานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน/การบริการ/การบริหารจัดการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- งานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน/การบริการ/การบริหารจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
13.00 - 15.00 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / นำเสนอผลงาน รูปแบบ Onsite และ Virtual Oral Presentation ของแต่ละกลุ่มประเภทผลงาน (ต่อ)
- แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน/การพัฒนางานประจำ
- การพัฒนาส่วนงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข/องค์กรสุขภาพ/องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส
- งานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน/การบริการ/การบริหารจัดการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- งานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน/การบริการ/การบริหารจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
15.00 - 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.00 ประกาศรางวัลและพิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงาน
16.00 ปิดการประชุม และปิดการถ่ายทอดสดออนไลน์

ผลงานนำเสนอที่ผ่านมา (Poster)

Poster : 1. แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน

Poster : 2. การพัฒนาส่วนงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข/องค์กรสุขภาพ/องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

Poster : 3. งานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน/การบริการ/การบริหารจัดการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster : 4. งานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน/การบริการ/การบริหารจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
แผนผังสถานที่งาน

ชั้น 1 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU KM-day 2022
ชั้น 2 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU KM-day 2022
ตั้งค่าการใช้งานคุกกี้